Nieuwe muziek

Met het aanbreken van de jaren negentig van de twintigste eeuw tekende zich een nieuwe koers af in het beleid van de EVBS. Meer en meer werden de beschikbare financiële middelen aangewend voor het verstrekken van compositieopdrachten. Daarnaast zette de stichting zich in voor het stimuleren van compositorisch talent, bijvoorbeeld in samenwerking met het Prinses Christina Compositie Concours (1997-2001).

Uit de vele verzoeken om opdrachten bleek al gauw dat de EVBS zich steeds meer profileerde als opdrachtverlenend fonds, naast het al langer bestaande Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Omdat de EVBS niet met dit grote fonds kon en wilde concurreren, zocht de stichting een doelgebied waar ze complementair kon zijn aan de bestaande cultuurfondsen. Sindsdien legt de stichting zich toe op het verlenen van compositieopdrachten aan internationaal vooraanstaande componisten, componerend op verzoek van Nederlandse uitvoerenden. Het streven is nieuwe composities via Nederlandse professionele ensembles en orkesten toe te voegen aan het wereldrepertoire.